Ερευνητικοί στόχοι

  1. Να ερευνήσει τη πρακτική του χιτζάμπ στη μουσουλμανική παράδοση
  2. Να τεκμηριώσει τη συζήτηση γύρω από το χιτζάμπ, προσδιορίζοντας και αναλύοντας τα κύρια θέματα που κρύβονται κάτω από τη χρήση (ή τη μη χρήση) του, όπως γίνεται αντιληπτό από τις ευρωπαϊκές και μουσουλμανικές κοινωνίες
  3. Να συλλέξει και να παρουσιάσει τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα του (γυναικείου) μουσουλμανικού πληθυσμού σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία) και στην Ευρώπη συνολικά
  4. Να αναλύσει την ιστορική και τρέχουσα θέση (θρησκευτική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική) του μουσουλμανικού πληθυσμού σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και γενικότερα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα των γυναικών και ειδικότερα όσον αφορά το χιτζάμπ
  5. Να προτείνει πώς αυτά τα θέματα μπορούν να καθοδηγήσουν τα δημιουργικά εργαστήρια και θεατρικό έργο.