Дейности

За да изпълни поставените цели, ReconcArt осъществява и редица допълнителни дейности в трите сътрудничещи си страни:

  • Основно изследване на социалните, културните и политическите характеристики на използването на мюсюлманската забрадка в Европа, за да се изяснят основните теми, които ще определят и методологията на творческото изразяване.
  • Серия творчески семинари, в които група жени, мюсюлманки и немюсюлманки, както носещи, така и неносещи забрадка, имат възможност под ръководството на аниматор да изразяват и дискутират чрез различни видове изкуство чувствата и мислите си във връзка с употребата на забрадката.
  • Написване и представяне на театрална пиеса въз основа на проблематиката, обсъждана на творческите семинари. Във всяка страна ще бъде представен вариант на пиесата, съобразен с резултатите от семинарите във всяка страна.
  • Организиране на международна културна проява, на която се представят постановките на семинарите от трите страни (Гърция, България и Италия), конференция с цел представяне и обсъждане на резултатите от ReconcArt с участието на всички, които са работили по програмата, както и на академическата общност, на артистичния свят и на широка публика, с организиране на изложба, свързана с темата за мюсюлманската забрадка.
  • Публикуване на страница с главните постижения на ReconcArt и с материали от художествените резултати от семинарите и от театралните представления с цел тяхното широко популяризиране.